تور کارخانه

تور کارخانه

کیفیت اول هدف شرکت ما است. این شرکت یک گروه کنترل کیفیت حرفه ای ، مجهز به تجهیزات اندازه گیری پیشرفته آزمایش بین المللی ، فرآیند آزمایش دقیق ، از خرید مواد اولیه تا انبار محصول نهایی را ایجاد کرده است فرایندهای مختلف به شدت کنترل می شوند تا اطمینان حاصل شود که محصولات تولیدی برتر هستند. در همان زمان ، مدیریت تولید و عملیات شرکت مدیریت اطلاعات پیشرفته ERP بین المللی را معرفی کرده و یکپارچه سازی سیستم مدیریت اطلاعات و صنعتی سازی را تصویب کرده است

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0