دستگاه نمایه سازی سنگ

دستگاه پروفایل خودکار

این دستگاه به طور خودکار مدل خط منحنی (مستقیم) را از طریق پروب فیبر نوری ردیابی می کند ، به طور خودکار از طریق اره های مدور الماس برای برش سنگ با خط منحنی (مستقیم) و محصولات صنایع دستی ، از اینورتر برای کنترل تغذیه چپ به راست استفاده می کند ، سرعت را مطابق با همسر سنگ ...

مهندس فنی حرفه ای برای راهنمایی شما اختصاص داده شده است

با توجه به نیازهای واقعی خود ، منطقی ترین روشهای کلی طراحی و برنامه ریزی را انتخاب کنید